Verkoopsvoorwaarden:

1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum

2. Canon Belgium geeft drie maanden garantie op fabricagefouten van de goederen. Deze garantie gaat in op de leveringsdatum en is strikt beperkt tot de vervanging van de defectueuze goederen.

3. Bestellingen worden verwerkt vanaf 25euro excl btw. Bestellingen vanaf 175 Euro excl BTW worden in heel België en het Groot Hertogdom Luxemburg franco thuis geleverd. Voor bestellingen van minder dan 175 Euro worden 15 Euro vrachtkosten aangerekend, excl BTW.

4. De levering van de goederen gebeurt tijdens de kantooruren van Canon aan de receptie of magazijn van de klant op het gelijkvloers achter de eerste deur. Voor bijkomende diensten of verplaatsingen behoudt Canon zich het recht voor om 36 Euro per uur of gedeelte van een uur aan te rekenen, excl BTW.

5. Indien de klant wenst geleverd te worden vóór 12u., rekent Canon een toeslag aan van 50 Euro per levering, excl BTW

6. Eens de goederen van Canon door de klant in ontvangst zijn genomen, dan wel indien de klant na te zijn aangemaand, in gebreke is de goederen in ontvangst te nemen, draagt de klant alle mogelijke risico’s, waaronder onder meer het risico van verlies of beschadiging, en/of alle mogelijke kosten van welke aard dan ook die verband houden met deze goederen, ongeacht bij wie of waar de goederen zich ook mogen bevinden. Ingeval de klant de goederen niet in ontvangst neemt binnen de 8 dagen na een aanmaning is Canon gerechtigd de overeenkomst te verbreken waarbij de klant een schadevergoeding verschuldigd is van 50% van de waarde van de goederen met een minimum van 100,- € meer de transportkosten, tenzij Canon een grotere schade kan bewijzen.

7. De prijzen die worden aangerekend door Canon zullen worden aangepast, telkens wanneer daartoe van rechtswege, respectievelijk economische reden, aanleiding bestaat.

8. Canon blijft eigenaar van de goederen zolang ze niet integraal betaald zijn.

9. Ingeval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten ad 10% per jaar verschuldigd meer een schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 Euro. Ingeval van wanbetaling van één factuur worden alle andere facturen, zelfs deze die nog niet zijn vervallen, opeisbaar.

10. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Canon bevoegd.